2019-12-11

Przedmiot działalności i kompetencje

Do podstawowego zakresu działalności Teatru należy:

 • przygotowywanie i prezentowanie przedstawień teatralnych w oparciu o zawodowy zespół artystyczny samodzielnie lub w koprodukcji z innymi podmiotami we własnej siedzibie i poza nią;

 • prezentowanie przedstawień gościnnych, przygotowywanych w innych ośrodkach kultury;

 • prezentowanie własnych przedstawień poza siedzibą Teatru, w tym również poza granicami kraju;

 • organizowanie przeglądów i festiwali teatralnych;

 • udział w krajowych i międzynarodowych festiwalach i imprezach kulturalnych;

 • realizacja różnorodnych form teatralnych oraz interdyscyplinarnych przedsięwzięć artystycznych.

Teatr w ramach realizacji swoich zadań statutowych:

 • współpracuje z twórcami, wykonawcami i innymi specjalistami;

 • współpracuje z państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi, ośrodkami naukowymi, organizatorami festiwali i kongresów oraz osobami prywatnymi działającymi w dziedzinie kultury w kraju i za granicą;

 • wspiera amatorski ruch teatralny;

 • gromadzi, dokumentuje i udostępnia materiały związane z działalnością Teatru i prowadzi archiwum;

 • prowadzi działalność edukacyjną, a także tworzy warunki dla edukacji kulturalnej, wychowania przez sztukę, a zwłaszcza przygotowania dzieci i młodzieży do roli odbiorców i przyszłych współtwórców kultury;

 • prowadzi inną działalność polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się