2018-06-05

Informacja

Informacja dla osób, które były zatrudnione w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu na podstawie umowy o pracę, bądź łączyły je z Teatrem umowy cywilnoprawne lub dokonywały przez internet rezerwacji lub zakupów biletów wstępu na spektakle bądź inne wydarzenia organizowane przez Teatr.

  1. Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu informuje w/wym. osoby, iż posiada ich dane osobowe i przetwarza je w celu realizacji obowiązków ustawowych albo dochodzenia lub obrony roszczeń. Gromadzenie i przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów kodeksu pracy, kodeksu cywilnego, ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej, ustawy o ubezpieczeniach społecznych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Teatr jest administratorem tych danych w rozumieniu przepisów RODO.

  2. Państwa dane będą przechowywane przez okres wymagany w wymienionych wyżej ustawach.

  3. Informujemy, że osoba, której dane dotyczą, może żądać dostępu do swoich danych, sprostowania ich, usunięcia ich lub ograniczenia ich przetwarzania, a także ma prawo wniesienia sprzeciwu do ich przetwarzania oraz prawo do ich przeniesienia, a także do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na działania Administratora w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

  4. Informujemy, że dane osobowe zostały nam podane na podstawie zawartej umowy lub wymogu ustawowego.

  5. Informujemy, że dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  6. Dane kontaktowe Administratora: Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, 62-800 Kalisz pl. Bogusławskiego 1; mail: iod@teatr.kalisz.pl

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się