2015-12-17

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja publiczna:

  1. Udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego,
  2. Udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego (np. zamieszczona na stronie internetowej Teatru),
  3. Przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej:
Jeśli dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego lub w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do poinformowania o źródle (Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego).

Środki prawne przewidziane w przypadku odmowy udostępnienia informacji w celu ponownego wykorzystywania. Zgodnie z art. 23g ust. 8 ustawy o dostępie do informacji publicznej podmiot zobowiązany odmawia ponownego wykorzystywania informacji publicznej, w przypadku gdy:

  1. dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 5, lub w przepisach odrębnych ustaw,
  2. ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim.

Podmiot zobowiązany może także odmówić udostępnienia informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania w sytuacji, w której jej opracowanie spowoduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności. Odmowa następuje w formie decyzji, do której stosuje się przepisy ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. W przypadku odmowy wnioskodawca może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, a następnie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.