2015-12-17

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja publiczna:

  1. Udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego,
  2. Udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego (np. zamieszczona na stronie internetowej Teatru),
  3. Przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej:
Jeśli dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego lub w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do poinformowania o źródle (Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego).

Środki prawne przewidziane w przypadku odmowy udostępnienia informacji w celu ponownego wykorzystywania. Zgodnie z art. 23g ust. 8 ustawy o dostępie do informacji publicznej podmiot zobowiązany odmawia ponownego wykorzystywania informacji publicznej, w przypadku gdy:

  1. dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 5, lub w przepisach odrębnych ustaw,
  2. ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim.

Podmiot zobowiązany może także odmówić udostępnienia informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania w sytuacji, w której jej opracowanie spowoduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności. Odmowa następuje w formie decyzji, do której stosuje się przepisy ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. W przypadku odmowy wnioskodawca może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, a następnie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się