2015-12-17

Budżet

Finansowanie działalności Teatru wg Statutu Teatru:

§ 7

  1. Instytucja kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
  2. Podstawą gospodarki finansowej Teatru jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, sporządzony zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
  3. Dyrektor Teatru składa Organizatorowi sprawozdania z wykonania zadań w zakresie rzeczowym i finansowym.
  4. Teatr przedkłada Zarządowi Województwa Wielkopolskiego zbadane przez biegłego rewidenta roczne sprawozdanie finansowe, w terminie do końca marca roku następującego po okresie sprawozdawczym.
  5. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
  6. Roczne sprawozdanie finansowe Teatru, zbadane przez biegłego rewidenta, podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, nie później niż sześć miesięcy od dnia bilansowego.
  7. Wartość majątku instytucji kultury odzwierciedla fundusz instytucji kultury, który odpowiada wartości mienia wydzielonego dla instytucji.
  8. Zysk albo strata netto wynikająca z zatwierdzonego sprawozdania finansowego odpowiednio zwiększa lub zmniejsza fundusz instytucji kultury. 

§ 8

  1. Teatr pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów.
  2. Źródłem finansowania działalności Teatru są:

1) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego,

2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

3) dotacje z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, w tym środki przekazane przez Organizatora w formie dotacji:

a) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,

b) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

c) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

4) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

Załączniki

  Budzet_Teatru_2014.pdf 207,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Budzet_Teatru_ 2015.pdf 209,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Budzet_Teatru_2016.pdf 326,74 KB (pdf) szczegóły pobierz